به بهانه انتشار دفتر شعر فريده هوشيار (نخند داو ينچي / مي خواهم براي گريه / رنگي پيدا كنم)

 

چه ارسطو فيلسوف يوناني صاحب بوطيقاي شعر در بيش از دو هزار و سيصد سال پيش (322 ق.م) و چه صاحب كتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم(شمس الدين محمدبن قيس رازي) در قرن هفتم هجري و چه ديگران در تعريف شعر همه اين اتفاق را دارند كه شعر كلام مخيّل است.

هرچند صاحب كتاب المعجم تعاريف ديگري براي شعر مي آورد از قبيل موزون ومقّفي بودن كلام. به شعر هم كه نگاه كنيم آنچه بيش از همه ما را قانع مي سازد، مخيّل بودن كلام است. در واقع ارتباط شاعر با دنياي خارج و اشياء اطراف خود...

 


متن كامل
+ نوشته شده توسط محسن عباسپور |

 

شیخ محمد خان ایزدی  در کازرون به دنیا آمد، و پس از تحصیل مقدمات، راهی شیراز و سپس تهران گردید و در شهرهای مزبور به ویژه در شیراز به ادامه و تکمیل دانش خویش پرداخت . در ادبیات فارسی و عربی سرآمد شعرا و ادبای زمان خویش گردید و پیوسته با اهل فضل و دانش و عرفان معاشرت می جست.

دیوان ایزدی در بندر بمبئی دوبار به چاپ رسیده است که یکی از نسخه های آن به خط میرزا داوود شیرازی،در چاپ خانه ی دت پرسادپریس بمبئی،در چهارم ربیع الاول سال 1308 هجری قمری به طبع رسید و شامل ...


متن كامل
+ نوشته شده توسط محسن عباسپور |